D Programlama Dili – Programlama dersleri ve D referansı
Ali Çehreli

... bütün sözlük



İngilizce Kaynaklar


Diğer




   

Dizin

, (virgül), case değer listesi   
, (virgül), işleç   
, (virgül), işlev parametre listesi   
, (virgül), şablon parametre listesi   
!, değil   
!, şablon parametre değeri   
!=   1  2
$, çıktı düzeni   
$, dilim uzunluğu   
%   1  2
%(   
%)   
%-(   
%1$   
%=   1  2
%|   
%a   
%A   
%b   
%c   
%d, çıkış   
%d, giriş   
%e   
%E   
%F   
%f, çıkış   
%f, giriş   
%g   
%G   
%o, çıkış   
%o, giriş   
%s, boşluklu   
%s, çıkış   
%s, giriş   
%X   
%x, çıkış   
%x, giriş   
&, adres   1  2  3
&, işlev adresi   
&, nesne temsilcisi   
&, ve   1  2
&&   
&&, tembel değerlendirme   
&=   
>, büyüktür   1  2
>, çıkış bağlamak   
>>   1  2
>>>   1  2
>>>=   
>>=   
>=   1  2
<, giriş bağlamak   
<, küçüktür   1  2
<<   1  2
<<=   
<=   1  2
"   
'   
()   1  2
*, çarpma   1  2
*, çıktı düzeni   
*, erişim işleci   1  2
*, gösterge tanımı   
*/   
*=   1  2
+, artı işareti   1  2
+, toplama   1  2
++, arttırma   1  2
++, arttırma, önceki değerli   1  2
+/   
+=   1  2
-, çıkarma   1  2
-, eksi işareti   1  2
--, azaltma   1  2
--, azaltma, önceki değerli   1  2
-=   1  2
., gösterge   
., üye   
.., case değer aralığı   
.., dilim elemanı aralığı   
.., sayı aralığı   
..., işlev parametresi   
..., şablon parametresi   
/   1  2
/*   
/+   
//   
/=   1  2
:, eşleme tablosu   
:, etiket   
:, import   
:, türeme   
=   1  2
= void   
=>   
=>, işleç önceliği   
==   1  2
?:   
?:, tembel değerlendirme   
@   
[]   1  2
\   
^, ya da   1  2  3
^=   
^^   1  2
^^=   1  2
`   
{}, kurma   
|   1  2  3
|, program bağlamak   
|=   
||   
||, tembel değerlendirme   
~, birleştirme   1  2
~, tersini alma   1  2
~=   1  2
A
abstract   
açıkça yapılan tür dönüşümü   
açıklama   1  2
adds   
addu   
Algebraic, std.variant   
algoritma   
alias   
alias şablon parametresi   
alias this   
AliasSeq, std.meta   
align   
.alignof   
all, version   
allMembers   
alt sınıf   
alttan taşma   
amap   
anahtar sözcük   1  2
appender, std.array   
aralık   1  2
aralık, case   
aralık döndüren işlev   
aralık, foreach   
arayüz   
arayüz şablonu   
_argptr   
_arguments   
aritmetik dönüşüm   
aritmetik işlemler   
artı işareti   
arttırma   
arttırma, sonek   1  2
ASCII   
asm   
assert   
assert ve enforce   
assertNotThrown, std.exception   
assertThrown, std.exception   
assumeUnique, std.exception   
asyncBuf   
atama   
atama, dilim ve dizi   
atama işleci   
atama, sınıf   
atama, yapı   
atamalı aritmetik işleci   
atamalı bit işleci   
atomicOp, core.atomic   
auto, değişken   
auto, dönüş türü   
auto işlev   
auto ref, dönüş türü   
auto ref, parametre   
ayar karakteri, çıktı   
aynı isimde tanım içeren şablon   
ayraçlı dizgi   
azaltma   
azaltma, sonek   1  2
B
back   1  2
bağlam değiştirme   
bağlamak, standart akım   
bağlanım   
bağlayıcı   
bayrak   
bayt   
belirsiz sayıda işlev parametresi   
belirsiz sayıda lazy parametre   
belirsiz sayıda şablon parametresi   
bellek   
bellek bölgesi niteliği   
bellek erişimi, gösterge   
bellek yönetimi   
BidirectionalRange   
birim testleri   
birleşim, işleç önceliği   
birleştirme, dizi   
birleştirmek, dizgi   
birlik   
birlik şablonu   
bit   1  2
bit işlemi   
BlkAttr   
body   
bool   
bool okumak   
bool, opCast   
bool, otomatik dönüşüm   
boşluk   
bölme   
break   
bswap, std.bitop   
bütün elemanlar üzerinde işlem   
büyüktür, mantıksal işleç   
büyüktür veya eşittir, mantıksal işleç   
.byKey   
.byKey, foreach   
.byKeyValue   
.byKeyValue, foreach   
byte   
.byValue   
.byValue, foreach   
C
C   
C söz dizimi, yapı kurucusu   
C++   
call, Fiber   
.capacity   
cas, core.atomic   
case   
case, goto   
cast   
catch   
cdouble   
cfloat   
chain, std.range   
char   1  2
char[]   
Checked   
checkedint   
class   
class, foreach   
class, iç   
class, is ifadesi   
class, sınıf içinde   
.classinfo   
classInstanceAlignment   
classInstanceSize   
clear   
.clear   
cmp, std.algorithm   
const   
const, is ifadesi   
const, parametre   
const ref   
const, üye işlev   
continue   
copy, std.algorithm   
core.checkedint   
coroutine   
CPU   
creal   
CTFE   
__ctfe   
cycle, std.range   
Ç
çağrı yığıtı   
çalışma zamanı çok şekilliliği   
çarpma   
çekirdek   
çevre, program   
çıkarma   
çıkarsama, @safe niteliği   
çıkarsama, nothrow niteliği   
çıkarsama, pure niteliği   
çıkarsama, tür   
çıkış aralığı   
çıkış garantisi   1  2
çıkış garantisi, türeme   
çıktı düzeni   
çift uçlu aralık   
çok boyutlu dizi   
çok boyutlu işleç yükleme   
çok şekillilik, çalışma zamanı   1  2
çok şekillilik, derleme zamanı   
çoklu görev   
çoklu kalıtım   
çokuzlu   
çokuzlu şablon parametresi   
çokuzlu şablon parametresi, tek üye   
çöp toplayıcı   
D
D   
-d, derleyici seçeneği   
__DATE__   
dchar   1  2
dchar, dizgi aralığı   1  2
dchar[]   
-de, derleyici seçeneği   
debug   
-debug, derleyici seçeneği   
default, goto   
değer şablon parametresi   
değer türü   
değil, mantıksal işleç   
değişken   
değişken, const   
değişken, immutable   
değişken, modül   
değişken, özel   
değişken, referans   
değişken, sınıf   
değişken, yaşam süreci   
değişken, yerel   
değişmezlik   
değişmezlik, geçişli   
delegate   
delegate, is ifadesi   
delete   
denetlenen düzen dizgisi   
deprecated   
derleme   
derleme hatası   
derleme zamanı çok şekilliliği   
derleme zamanı foreach   
derleme zamanında işlev işletme, CTFE   
derleyici   
derleyici kurulumu   
derleyici seçeneği   
destroy   1  2
deyim   
.dig   
dilim   
dilim, gösterge   
dilim, InputRange olarak   
dilim, OutputRange olarak   
dinamik dizi   
DIP   
-dip1000   
@disable, kopya sonrası   
@disable, kurucu   
dizgi, göründüğü gibi   
dizgi hazır değeri   
dizgi katması   
dizi   1  2
dizi, ilklenmeyen   
dizi kopyalama   
dmd   
do-while   
doldurma baytı   
dosya   
double   1  2
döngü açılımı   
döngü, do-while   
döngü etiketi   
döngü, for   
döngü, foreach   
döngü, foreach_reverse   
döngü, koşulsuz   
döngü sayacı   
döngü, sonsuz   
döngü, while   
dönüş değeri   
dönüş türü, işleç   
dönüşüm, tür   
dstring   1  2
.dup   1  2
duyarlık   
duyarlık, çıktı   
düzen, çıktı   
düzenleyici, metin   
-dw, derleyici seçeneği   
E
each, std.algorithm   
ekleme, dizi   
eksi işareti   
eleman   
eleman çıkarma, dizi   
eleman ekleme, dizi   
eleman, hepsi ile işlem   
eleman, sonuncudan sonraki   
eleman üzerine yazma   
ElementEncodingType   
ElementType   
else   
else if   
emplace   
emplace, class   
emplace, nesne kurma   
emplace, struct   
empty   1  2
endian, std.system   
enforce   
enforce ve assert   
enforce ve in   
eniyileştirme, derleyici   
enum   1  2
enum, is ifadesi   
enumerate, std.range   
EnumMembers, std.traits   
eof   
eponymous   
erişim belirteci, dosya   
erişim hakkı   
Error   
eş zamanlı programlama, mesajlaşarak   
eş zamanlı programlama ve koşut işlemler   
eş zamanlı programlama, veri paylaşarak   
eşit değildir, mantıksal işleç   
eşittir, mantıksal işleç   
eşleme tablosu   1  2
etiket   
Exception   
EXEC, Fiber.State   
executeInNewThread   
executeShell, std.process   
.expand   
experimental.checkedint   
export   1  2
extern   
extern()   
F
factory   
fiber   
Fiber, core.thread   
fiber işlevi   
File   
.file   
__FILE__   
__FILE_FULL_PATH__   
filter, std.algorithm   1  2
final   1  2
final switch   
finally   
findSplit, std.algorithm   
float   1  2
flush, std.stdio   
fold, std.algorithm   1  2
for   
foreach   
foreach, derleme zamanı   
foreach, koşut işlem   
foreach, sınıf ve yapı   
foreach_reverse   1  2
format, std.string   
formattedRead   
formattedWrite, std.format   
ForwardRange   
front   1  2
.funcptr   
function   
function, is ifadesi   
__FUNCTION__   
G
GC, çöp toplayıcı   
GC.addRange   
GC.addRoot   
GC.calloc   
GC.collect   
GC.disable   
GC.enable   
GC.extend   
GC.free   
GC.realloc   
GC.removeRange   
gdc   
geliştirme ortamı   
generate, std.range   
Generator, std.concurrency   
genişlik, çıktı   
.get   
getAttributes   
getHash   
getMember   
getopt, std.getopt   
giriş   
giriş aralığı   
giriş, bool   
giriş düzeni   
giriş, karakter okuma   
giriş koşulu   1  2
giriş koşulu, türeme   
giriş/çıkış'a bağlı   
gizleme, isim   
goto   
goto case   1  2
goto default   1  2
göründüğü gibi dizgi   
gösterge   1  2
gösterge, delegate kapsamı   
gösterge, dizi elemanı   
gösterge, işlev   
gösterge, üye işlev   
__gshared   
H
hak, erişim   
has-a   
hasAssignableElements   
hasLength   
hasLvalueElements   
hasMobileElements   
hassasiyet   
hasSlicing   
hasSwappableElements   
hasUDA, std.traits   
hata atma   
hata atma, eş zamanlı programlama   
hata atma, fiber   
hata çeşitleri   
hata, derleme   
hata, koşut işlem   
hata, nedenleri   
hazır değer   
hazır değer, dizgi   
hazır değer, işlev   
hazır değer, karakter   
hazır değer, kod dizgisi   
hazır değer, yapı   
hazır dizgi   
hizalama   
HOLD, Fiber.State   
İ
iç tanım   
içerme ilişkisi   
IDE   
idouble   
.idup   
if   
ifade   
ifade, sol değer ve sağ değer   
ifloat   
ikili işleç   
ikili sayı sistemi   
ikincil hata   
ilerleme aralığı   
ilinti   
ilk değer   
ilkleme   
ilkleme, dizi   
ilklenmeyen dizi   
immutable   1  2
immutable, eş zamanlı programlama   
immutable, is ifadesi   
immutable, parametre   
import   
import, public   
import, seçerek   
import, takma isimle   
import, yerel   1  2
!in   
in, eşleme tablosu   
in, giriş koşulu   
in, işleç   1  2
in, işleç yükleme   
in, parametre   
in, parametre yaşam süreci   
in ref   
in, sözleşme   
in, türeme   
in ve enforce   
indeks   
.infinity   
.info   
.init   1  2
.init, değişkeni sıfırlamak   
inline   
-inline, derleyici seçeneği   
inout, dönüş türü   
inout, parametre   
inout, üye işlev   
InputRange   
inputRangeObject   
int   
int terfisi   
interface   
interface, is ifadesi   
interface şablonu   
invariant   
iota, std.range   
ireal   
!is   1  2
is, ifade   
is, işleç   1  2
is-a   
isBidirectionalRange   
isForwardRange   
isim alanı   
isim alanı, katma   
isim alanı, şablon   
isim gizleme   
isim, özgün   
isimli ilklendirici   
isimli şablon kısıtlaması   
isimsiz birlik   
isimsiz işlev   
isInfinite   
isInputRange   
isNan, std.math   
isOutputRange   
isRandomAccessRange   
isRef   
iş birimi büyüklüğü   
iş parçacığı   1  2
iş parçacığı performansı   1  2
iş parçacığı, yeşil   
işaret biti   
işaret genişletilmesi   
işaretsiz sağa kaydırma, bit işleci   
işçi   
işleç birleşimi   
işleç, ikili   
işleç öncelikleri   
işleç, tekli   
işleç yükleme   
işleç yükleme, çok boyutlu   
işleç yükleme, mixin   
işleç zincirleme   
işlev   
işlev, belirsiz sayıda parametre   
işlev çağırma ortak söz dizimi   
işlev çağrısı zincirleme   
işlev göstergesi   
işlev hazır değeri   
işlev, iç   
işlev, isimsiz   
işlev, kod içi   
işlev, lambda   
işlev parametresi   
işlev şablonu   
işlev, üye   
işlev yükleme   
K
kalan   
kalıtım   
kalıtım, çoklu   
kalıtım, sözleşmeli programlama   
kapama   1  2
kapasite   
kapsam   1  2
karakter   
karakter sabiti   
katma   
kayan noktalı sayı   
kaynak dosya   
kesintisiz işlemler   
kesirli sayı   
kestirme söz dizimi, şablon   
.keys   
kırpılma   
kısıtlama, şablon   
kıstas   
kilit   
kimlik   
kod birimi   
kod dizgisi   
kod içi işlev   
kod noktası   
kod şişmesi   
kod tablosu   
kod tekrarı   
kodlama, unicode   
komut satırı seçenekleri   
kontrol karakteri   1  2
kopya sonrası   
kopyalama, dizi   1  2
kopyalama, sınıf   
kopyalama, yapı   
kopyalanan parametre   
korumalı birlik   
koşullu derleme   
koşulsuz döngü   
koşut işlem   
koşut işlemler ve eş zamanlı programlama   
kullanıcı niteliği   
kullanıcı türü   1  2
kurma   1  2
kurma, emplace   
kurma, isimle   
kurucu   
kurucu nitelendiricisi   
kurucu, tür dönüşümü   
kurulum, derleyici   
küçüktür, mantıksal işleç   
küçüktür veya eşittir, mantıksal işleç   
kütüphane   
L
L, son ek   
lambda   
lazy   
lazy parametre, temsilci   
lazy, parametre yaşam süreci   
ldc   
.length   1  2
length, BidirectionalRange   
length, dizgi   
.line   
__LINE__   
LinkTerminated   
locate   
long   
LU, son ek   
M
-m32, derleyici seçeneği   
M:N, iş parçacıkları   
macro   
MailboxFull   
main   
makine kodu   
mangle, core.demangle   
mangle, pragma   
manifest constant   
mantıksal ifade   
map, koşut işlem   
map, std.algorithm   
map ve each   
maske   
.max   
memset, std.c.string   
merhaba dünya   
mesaj   
mesajlaşarak eş zamanlı programlama   
MessageMismatch   
meta programlama   
metin düzenleyici   
mikro işlemci   
mikro işlemciye bağlı   
.min   
.min, kesirli sayı   
.min_normal   
mixin   
__MODULE__   
modül   
modül değişkeni   
move, std.algorithm   
moveAt   
moveBack   
moveFront   
.msg   
muls   
mulu   
N
namespace, C++   
.nan   1  2
negs   
nesne, sınıf   
nesne temsilcisi   
nesne, yapı   
nesne yönelimli programlama   
new   1  2
.new   
new, sınıf   
.next   
nitelendirici, kurucu   
nitelendirici, tür   
nitelik   
nitelik çıkarsama, @safe   
nitelik çıkarsama, nothrow   
nitelik çıkarsama, pure   
nitelik, tür   
@nogc   
none, version   
nothrow   
null   
null, sınıf   
numaralı parametre, çıktı   
NYP   
O
-O, derleyici seçeneği   
o-türdendir ilişkisi   
Object   1  2
Objective-C   
.offsetof   
on altılı dizgi   
on altılı sayı sistemi   
OnCrowding   
OOP   
opApply   
opApplyReverse   
opAssign   1  2
opBinary   
opBinaryRight   
opCall   
opCall, static   
opCast   
opCast!bool   
opCmp   1  2
opDispatch   
opDollar   
opDollar şablonu   
opEquals   1  2
opIndex   1  2
opIndex şablonu   
opIndexAssign   
opIndexAssign şablonu   
opIndexOpAssign   
opIndexOpAssign şablonu   
opIndexUnary   
opOpAssign   
opSlice   
opSlice şablonu   
opSliceAssign   
opSliceOpAssign   
opSliceUnary   
opUnary   
ortak söz dizimi, işlev çağırma   
ortak tür   
ortam değişkeni   
ortam, program   
otomatik kurucu   
otomatik tür dönüşümü   1  2
out, parametre   
out, parametre yaşam süreci   
out, sözleşme   1  2
out, türeme   
.outer, class   
.outer, void*   
OutOfMemoryError   
OutputRange   
outputRangeObject   
override   
OwnerTerminated   
ownerTid   
Ö
önceki değerli arttırma   1  2
önceki değerli azaltma   1  2
öncelik, işleç   
ördek tipleme   
özel anahtar sözcük   
özel değişken   
özelleme, şablon   
özgün isim   1  2
özyineleme   1  2
özyinelemeli tür   
P
package   
package.d   
paket   
paket, import   
parallel   
__parameters, is ifadesi   
parametre   1  2
parametre, auto ref   
parametre, belirsiz sayıda   
parametre, const   
parametre, const ref   
parametre, const veya immutable   
parametre değeri   
parametre değeri, varsayılan   
parametre, immutable   
parametre, in ref   
parametre, kopyalanarak   
parametre numaraları, çıktı   
parametre, referans olarak   
parametre serbestliği   
parametre, şablon   1  2
parametre, yaşam süreci   
Pascal   
Phobos   
Phobos, kütüphane   
popBack   1  2
popFront   1  2
popFrontN, std.range   
postblit   
pragma   
__PRETTY_FUNCTION__   
PriorityMessageException   
prioritySend   
private   
program seçenekleri   
program yığıtı   
programcının tanımladığı kurucu   
programın çevresi   
programın oluşturulması   
programlama dili   
@property   
protected   
.ptr, delegate kapsamı   
.ptr, dizi elemanı   
public   
public import   
pure   
put   
Q
q""   
q{}   
R
RAII   
RandomAccessRange   
randomSample, std.random   
randomShuffle, std.random   
rastgele erişimli aralık   
readf   
readln   
real   1  2
receiveOnly   
receiveTimeout   
reduce, koşut işlem   
reduce, std.algorithm   
ref const   
ref, dönüş türü   
ref, foreach   
ref in   
ref, parametre   
ref, parametre yaşam süreci   
referans kavramı   
referans parametre   
referans türü   
referans türü, üye   
register   
.rehash   
-release, derleyici seçeneği   1  2  3
remove, dizi   
.remove, eşleme tablosu   
replicate, std.array   
representation, std.string   
.reserve   
reset, Fiber   
retro, std.range   1  2
return, deyim   
return, is ifadesi   
return, parametre   
reverse   
S
sabit, manifest   
sabit uzunluklu dizi   
sabit uzunluklu dizi, dilime dönüşüm   
sabit zamanda erişim   
@safe   
sağ birleşimli   
sağ değer   
sağa kaydırma, bit işleci   
sahip   
sanal işlev   
sarma   
save   1  2
sayaç, döngü   
sayaç, foreach   
sayı aralığı   
scope   
scope(exit)   
scope(failure)   
scope(success)   
scoped   
seçenek, program   
segmentation fault   
sembol   
send   
setMaxMailboxSize   
sevk işleci   
shared   
shared, is ifadesi   
shared, parametre   
shared static ~this   
shared static this   
short   
sığa   
sınıf   
sınıf şablonu   
sıradüzen   
sıralama   
sırasızlık   
sihirli sabit   
size_t   
.sizeof   
.sizeof, class   
.sizeof, eşleme tablosu   
sol birleşimli   
sol değer   1  2
sola kaydırma, bit işleci   
sonek arttırma   
sonek azaltma   
sonlandırıcı   
sonlandırıcı, işletilmesi   
sonlandırıcı, mixin   
sonlandırma   
sonsuz aralık   
sonsuz döngü   
sort   
soyut üye işlev   
soyutlama   
sözleşmeli programlama   1  2
sözleşmeli programlama, kalıtım   
spawn   
spawnLinked   
spinForce   
standart çıkış   
standart giriş   
startaddress   
State, Fiber   
.state, Fiber   
static ~this   1  2
static assert   1  2
static class   
static, iç tanım   
static if   
static opCall   
static struct   
static this   1  2
static, üye   
static, üye işlev   
statik dizi   
statik dizi, dilime dönüşüm   
std   
std.algorithm   
std.file   
std.parallelism   
std.range   
std.traits   
std.uni   
stderr   
stdin   
stdout   
StopWatch, std.datetime   
stride, std.range   
string   1  2
string, InputRange olarak   
string katması   
.stringof   
strip   
struct   
struct, foreach   
struct, iç   
struct, is ifadesi   
subs   
subu   
sum, std.algorithm   
super, is ifadesi   
super, kurucu   
super, üye erişimi   
swapFront, std.algorithm   
switch   
synchronized   
System   
@system   
Ş
şablon   1  2
şablon katması   
şablon kısıtlaması   
T
take, std.range   
takma isimle import   
tamsayı   
tamsayı terfisi   
tanımsız davranış   
task   
Task   
TaskPool   
taşma   
taşma, alttan   
TDD   
tek üyeli çokuzlu parametre yöntemi   
tekli işleç   
tekli kalıtım   
tekli türeme   
tembel aralık   
tembel işleç   
temel tür   
template   1  2
temsilci   
temsilci, foreach   
temsilci, mesajlaşma   
temsilci, üye işlev   
terfi, tamsayı   
TERM, Fiber.State   
tersi, bit işleci   
test   
test yönelimli programlama   
~this   
this, kurucu   
this, shared static   
~this, shared static   
this, static   1  2
~this, static   1  2
this, şablon parametresi   1  2
this, üye erişimi   
this(this)   
thisTid   
Thread.sleep   
thread_joinAll   
throw   1  2
Throwable   
Tid   
__TIME__   
__TIMESTAMP__   
tip   
to, std.conv   
toHash   
toplama   
topluluk   1  2
toString   1  2
toString, delegate   
totalCPUs   
__traits   1  2
transistör   
@trusted   
try   
tuple, std.typecons   
Tuple, std.typecons   
.tupleof   
tür   
tür belirtilmesi, şablon   
tür çıkarsama   
tür dönüşümü   1  2
tür dönüşümü, kurucu   
tür dönüşümü, otomatik   
tür kurucusu   
tür nitelendirici   
tür niteliği   
tür, referans   
tür şablon parametresi   
türeme   
türeme, sözleşmeli programlama   
türkçe harfler   
typedef   
typeid   
TypeInfo   
TypeInfo_Class   
typeof   1  2
typeof(return)   
typeof(super)   
typeof(this)   
TypeTuple, std.typetuple   
U
U, son ek   
ubyte   
UDA   
UFCS   
uint   
UL, son ek   
ulong   
unicode   
union   
union, is ifadesi   
union şablonu   
unittest   
-unittest, derleyici seçeneği   
unregister   
ushort   
UTF-8   
UTF-16   
UTF-32   
Ü
üçlü işleç   1  2
üs alma   
üst sınıf   
üye işlev   
üye işlev göstergesi   
üye işlev şablonu   
üye işlev temsilcisi   
V
.values   
Variant, std.variant   1  2
varsayılan değer, tür   
varsayılan değer, üye   
varsayılan kurucu   
varsayılan parametre değeri   
varsayılan şablon parametresi   
ve, bit işleci   
ve, mantıksal işleç   1  2
__vector   
vekil   
__VENDOR__   
veri paylaşarak eş zamanlı programlama   
veri yapısı   
version   
-version, derleyici seçeneği   
__VERSION__   
veya, bit işleci   
veya, mantıksal işleç   1  2
vibe.d   
virgül işleci   
void, işlev   
void*   1  2
void[]   
volatile   
Voldemort   
vtbl   
W
wchar   1  2
wchar[]   
while   
Windows   
windows, türkçe harfler   
with   
workForce   
write   
writeln   
wstring   1  2
Y
ya da, bit işleci   
ya da, mantıksal işleç   
yan etki   
yapı   
yapı şablonu   
yaşam süreci   
yazmaç   
yerel değişken   
yerel durum   
yerel import   1  2
yeşil iş parçacığı   
yığıt çerçevesi   
yığıt çözülmesi   
yield, Fiber   
yield, std.concurrency   
yieldAndThrow, Fiber   
yieldForce   
yorumlayıcı   
yükleme, işleç   1  2
yükleme, işlev   
Z
zaman uyumsuz giriş/çıkış, fiber   
zincirleme, işleç   
zincirleme, işlev çağrısı