İngilizce Kaynaklar


Diğer
Örnek Kodlar

Buradaki küçük D programları, dilin özellikleri ve söz dizimi hakkında hızlıca bir fikir verme amacı taşıyorlar.

Merhaba dünya

Klasik "merhaba dünya" programı.

import std.stdio;

void main()
{
  writeln("Merhaba, Dünya!");
}
Türkçe harfler

D'nin en güzel taraflarından birisi, kaynak kodlarda Unicode karakterlerin de kullanılabilmesi.

import std.stdio;

void main()
{
  Türkçe_harf_dene();
}

void Türkçe_harf_dene()
{
  writeln("ğüşiöçıĞÜŞİÖÇI");
}
Aralıklar ve UFCS

D'de eleman erişimi aralık soyutlaması ile sağlanır. Aşağıdaki program sonsuz bir FibonacciSerisi aralığı tanımlamakta ve onu Phobos algoritması take() ile kullanarak yalnızca ilk 10 değeri yazdırmaktadır:

import std.stdio;
import std.range;

struct FibonacciSerisi
{
  int baştaki = 0;
  int sonraki = 1;

  enum empty = false;

  int front() const @property
  {
    return baştaki;
  }

  void popFront()
  {
    int ikiSonraki = baştaki + sonraki;
    baştaki = sonraki;
    sonraki = ikiSonraki;
  }
}

void main()
{
  FibonacciSerisi().take(10).writeln();

  /*
   * Yukarıdaki satırda UFCS (uniform function call syntax)
   * olanağının yararını görüyoruz. Aynı satır daha
   * alışılmış işlev çağrısı söz dizimi ile de
   * işletilebilirdi:
   *
   * writeln(take(FibonacciSerisi(), 10));
   */
}

Çıktısı:

[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]
İç işlevler ve isimsiz işlevler

İşlevler başka işlevlerin içerisinde tanımlanabilirler. Hatta, isimsiz olarak ifadeler içerisinde bile tanımlanabilirler. (lambda functions, function literals, veya delegates)

import std.stdio;

void main()
{
  /*
   * Örnek olsun diye bir iç işlev kullanılıyor; onun yerine
   * serbest işlev da olurdu.
   *
   * Bu işlevin üç parametresi:
   *
   * baş:  hesaplanacak ilk değer
   * son:  hesaplanacak son değerden bir sonrası
   * hesap: parametre olarak tek bir int alan ve int
   *    döndüren bir temsilci
   */
  void içİşlev(int baş, int son, int delegate(int) hesap)
  {
    foreach (i; baş..son) {
      /* Parametre olarak verilen fonksiyonu kullanarak
       * bir hesap yapıyoruz*/
      immutable sonuç = hesap(i);
      writefln("%s: %s", i, sonuç);
    }
  }

  writeln("kareler:");

  /*
   * Yukarıdaki iç işlevin burada isimsiz bir işlev ile
   * çağrılmakta olduğunu görüyoruz.
   *
   * Burada üçüncü parametre bir 'işlev hazır değeridir'
   * (lambda function). Parametre olarak gönderilen işlevi
   * hemen ifadenin içinde tanımlıyoruz.
   *
   * Parametre almayan bir fonksiyon sabiti olsa daha da
   * kısa olarak yazılabilirdi:
   *
   * içİşlev(3, 10, { return 5; } );
   */
  içİşlev(3, 10, (int sayı){ return sayı * sayı; } );

  writeln("iki katlar:");

  /* Bu çağrı ise D'nin => söz diziminden yararlanıyor. */
  içİşlev(1, 7, sayı => sayı * 2);
}

Çıktısı:

kareler:
3: 9
4: 16
5: 25
6: 36
7: 49
8: 64
9: 81
iki katlar:
1: 2
2: 4
3: 6
4: 8
5: 10
6: 12